grynasz studio

A different production is possible. Searching for alternatives to existing methods of production and design is today not only looking for curiosities, but also a necessity. This is a challenge that both manufacturers, designers as well as consumers face.
Instead of striving to produce more and faster, we should think about how to limit ourselves wisely, use waste, not to litter and degrade the environment in which we all live. Today in many of our activities we learn to slow down rather than accelerate.
That is why we show plastic under the slogan ‘slow materials’. Although it is produced quickly and its usage time is short, most of this plastic will stay with us and outlive us for hundreds of years. What seems rubbish today is a new kind of resource. See how remnants and waste create valuable materials from which new things can be produced again.

1st edition - 25-28.02.2020 - ARENA DESIGN Poznań
2nd edition - 17-20.09.2020 - ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL

Project team:

Design & Production: Grynasz Studio / Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

Curatorship: Agata Nowotny
Photography on the exhibition: Krzysztof Pacholak
Research: Anna Łyszcz
Coordination: Agata Połeć
Editing: Agnieszka Sural
Consulting: Michał Łukawski, Anna Pięta
Initiator: Arena Design
Co-organizer: Grupa MTP
Partner: Łódź Design Festival

Inna produkcja jest możliwa. Poszukiwanie alternatyw dla dotychczasowych sposobów wytwarzania i projektowania to dzisiaj już nie tylko wypatrywanie ciekawostek, ale i konieczność. To wyzwanie, które stoi zarówno przed producentami, projektantami, jak i samymi konsumentami.
Zamiast dążyć do tego, by produkować więcej i szybciej, powinniśmy przemyśleć jak mądrze się ograniczać, wykorzystywać odpady, nie zaśmiecać i nie degradować środowiska, w którym wszyscy żyjemy. Dzisiaj w wielu naszych aktywnościach dążymy do ich spowolnienia, a nie przyspieszenia.
Dlatego pod hasłem „powolne materiały” pokazujemy plastik. Mimo, że szybko się go produkuje i czas jego użycia jest krótki, większa część tego tworzywa sztucznego zostanie z nami i przeżyje nas o setki lat. To, co dzisiaj wydaje się śmieciem, to nowy rodzaj zasobów. Zobaczcie, jak z resztek i odpadów powstają wartościowe materiały, z których powtórnie można wyprodukować nowe rzeczy.

1 edycja - 25-28.02.2020 - ARENA DESIGN Poznań
2 edycja - 17-20.09.2020 - ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL

Zespół projektowy:

Projekt i produkcja: Grynasz Studio / Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

Kuratorka: Agata Nowotny
Zdjęcia na wystawie: Krzysztof Pacholak
Wsparcie badawcze: Anna Łyszcz
Koordynacja: Agata Połeć
Konsultacja: Michał Łukawski, Anna Pięta
Inicjator: Arena Design
Współorganizator: Grupa MTP
Partner: Łódź Design Festival

2020

2 edycja - ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL | fot. Marek Swoboda

1 edycja - ARENA DESIGN POZNAŃ | fot. Marek Swoboda